هرگاه سخن از خودشناسی به میان می آید،ناخودآگاه به جنبه های روانی خودشناسی توجه میکنیم و شاید عده کمی به بعد جسمانی خودشناسی توجه کنند.

امروز که ما به اکتشاف در کرات دیگر می پردازیم و اخبارهای این چنینی را دنبال میکنیم،چقدر در مورد بدن خودمان میدانیم؟

آیا چیزی مهمتر،نزدیکترو قابل لمس تر از خودمان وجود دارد؟

بنا به پیشنهاد یکی از دوستان خوبم،که اطلاعاتی در مورد آناتومی خواسته بود.به نظرم رسید خالی از لطف نیست اگر مطالب مختصری در مورد عضلات و استخوانهای بدنمان بنویسم.

امیدوارم مورد توجه شما دوستان گرامی قرار بگیرد.

استخوانهای بدن:

تعداد استخوانهای بدن 206 قطعه است،این استخوانها طوری با نظم کنار یکدیگر قرار گرفته اند که انسان را قادر میسازد حرکات دقیقی داشته باشد.

تعداد استخوانهای سر و صورت 22 عدد است که 8 عدد از آنها جمجمه را میسازد و 14 قطعه نیز در صورت است.

ستون فقرات از 26 قطعه استخوان بوجود آمده که هر یک را یک مهره مینامند.البته شکل ظاهری مهره ها با یکدیگر متفاوت هستند.

ستون مهره ها در قسمت خلفی بدن قرار دارد.طول آن در زنان حدود  60cm و در مردان حدود 70cm است.

چند انحنا در ستون مهره ها وجود دارد که عبارتند از :

  1. انحنای گردنی
  2. انحنای پشتی
  3. انحنای کمری
  4. انحنای لگنی

 

انحنای گردنی جهت راست نگه داشتن سر و انحنای کمری جهت قرار دادن مرکز ثقل در امتداد اندامهای تحتانی ضروری است.

  • مهره های گردنی:7 عدد
  • مهره های پشتی:12 عدد
  • مهره های کمری:5 عدد
  • و در انتها خاجی و دنبالچه

قفسه سینه شامل 12 جفت دنده است که در جلو به جناغ سینه و در پشت به مهره ها متصل است.

تعداد استخوانهای هر یک از اندانهای تحتانی(پاها)30 قطعه است که بوسیله کمربند لگن به استخوانبندی محوری متصل میشود.

تعداد استخوانهای هر یک از اندامهای فوقانی(دستها)نیز 30 قطعه است که بوسیله کمربند شانه ای به استخوانبندی محوری متصل است.

عضلات:

همانطور که میدانید حدود 40 درصد از وزن بدن را عضلات تشکیل میدهند.

عضلات بدن ما سه نوعند و با انقباض خود حرکات ارادی و غیر ارادی را موجب میشوند.

عضلات صاف:عضلات صاف به عضلات غیر ارادی نیز معروفند،این به این دلیل است که مستقیما تحت اراده و کنترل ما نیستند.این عضلات در دیواره های رگهای خونی و اندامهای داخلی وجود دارد.

عضلات اسکلتی(مخطط):این عضلات تحت کنترل ما میباشند و به دلیل اینکه به استخوانها متصلند و باعث حرکت میشوند،به عضلات اسکلتی معروفند.

عضله قلبی:عضله قلبی نوع بخصوصی از عضلات است.عضله قلبی فقط در قلب وجود دارد.این عضله برخی از ویژگیهای عضلات اسکلتی را دارد،اما مانند عضلات صاف،تحت کنترل ارادی ما نیست.

با این وجود ما بیشتر به عضلاتی توجه میکنیم که در کنترل ارادی ما هستند.ما بسیاری از این عضلات را به نام میشناسیم.مانند عضله دالی،سینه ای،دوسربازویی و ...

اما بدن انسان بیش از 215 جفت عضله اسکلتی دارد.