نویسندگان: كورش قره گوزلی *، فرهاد منطقی و مسعود محمدزاذه
* - گروه نورولوژی، دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

سابقه و هدف : با در نظر گرفتن اینكه 85 درصد سكته های ایسكمیك در محدوده شریان مغزی میانی رخ می دهد و اینكه سونوگرافی داپلر ترانس كرانیال یك روش حساس و غیر تهاجمی برای بررسی جریان خون عروق مغزی است، هدف از این مطالعه اندازه گیری تغییرات جریان خون این عروق در طی سكته ایسكمیك این شریان بود تا بتوان پیش بینی درست و سریعی از ایجاد و پیش آگهی این سكته ها داشت.


  مواد و روشها : در این مطالعه كه بصورت توصیفی انجام گرفت، شریانهای سیستم گردش خون قدامی مغز 44 بیماری كه از سكته مغزی در محدوده شریان مغزی میانی رنج می بردند و برای اولین بار دچار سكته مغزی شده بودند، توسط (Transcranial Doppler) TCD بررسی شد.

  یافته‌ها: حداكثر سرعت سیستول (PSV) و سرعت متوسط جریان (MFV) در شریان مغزی میانی همان طرف كاهش پیدا كرده بود كه باعث غیر قرینگی بیش از 15% در 4/61% از بیماران شده بود (005/0 p< ). PSV و MFV در شریان مغزی قدامی افزایش پیدا كرده بود كه باعث افزایش نسبت همان طرف به طرف مقابل در 2/72درصد از بیماران شده بود (005/0 p< ). اندكس ضربان (PI) در شریان مغزی میانی همان طرف نسبت به شریان مغزی میانی طرف مقابل افزایش معنی داری نشان داد كه بیانگر مقاومت عروق دیستال بود. اندكس مقاومت (RI) در شریان مغزی میانی همان طرف و طرف مقابل تفاوت معنی داری نداشت و این اندكس ارتباطی با اندازه نهایی انفاركت نداشت.

  نتیجه‌گیری و توصیه‌ها : انفاركت های ایسكمیك شریان مغزی میانی باعث كاهش MFV و PSV در شریان مغزی میانی همان طرف و افزایش MFV و PSV در شریان مغزی قدامی همان طرف می شوند.

واژه‌های كلیدیشریان مغزی میانی، داپلر ترانس كرانیال، سكته مغزی،

متن كامل [PDF 117 kb]

منبع: مجله پژوهش در پزشکی